RADČICE

   OKRES JABLONEC NAD NISOU

 

 

     Vítáme Vás na našich webových stránkách. Chceme Vás seznámit s historií i současností naší krásné vesnice, se zajímavostmi v obci i okolí a vůbec se vším, co lze o tomto malebném kousku kraje říci. Naše obec leží v Jizerských horách, mezi městy Železný Brod a Tanvald. Z kopců nad ní je krásný rozhled po celém kraji. Jsou vidět Krkonoše, část Jizerských hor, Kozákov i Suché skály...      Více...

Povinné informace

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název obce

Radčice


2. Důvod a způsob založení

Obec Radčice vznikla dle zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) dnem voleb do obecního zastupitelstva v r. 1990. Ke dni voleb byla obnovena právní subjektivita obce a rozlišena samostatná a přenesená působnost obce. Obec vykonává své funkce v souladu se zákonem č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

Obec Radčice

          - Zastupitelstvo obce (5 členů)

                    - Finanční výbor zastupitelstva

                    - Kontrolní výbor zastupitelstva


4. Kontaktní spojení

- adresa obce: Obec Radčice, 468 22 Radčice 90

- adresa obecního úřadu: OÚ Radčice, 468 22 Radčice 90

- telefon: 483 385 078, starostka - 725 071 008, místostarostka - 736 688 844

- e-mail: ou.radcice@volny.cz

- webové stránky: www.radcice.eu

- e-podatelna: www.radcice.eu/podatelna.php


5. Úřední hodiny

čtvrtek: 17:30 - 18:30


6. Bankovní spojení

127 20 451/0100


7. IČ obce

00673234


8. DIČ obce

CZ00673234


9. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Informace jsou zveřejněny na webových stránkách v sekci Úřední deska.

- adresa: www.radcice.eu/uredni_deska.html  atd.

Informace lze získat i na specializovaném informačním portálu Ministerstva financí MONITOR, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

- adresa pro rok 2014: www.monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00673234


10. Žádosti o informace

Žádosti o informace o činnosti obecního úřadu a informace vztahující se k jeho působnosti upravuje zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.


11. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti a další podání lze učinit

- ústně: v kanceláři obecního úřadu

- písemně: osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu obecního úřadu

- telefonicky: 483 385 078

- e-mailem: ou.radcice@volny.cz

- do datové schránky:

- prostřednictvím webových stránek (podatelna): www.radcice.eu/podatelna.php


12. Opravné prostředky

Odvolání, případně jiné opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu.


13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Zveřejněny na webových stránkách obce v sekci Další informace / Jak řešit životní situace

- adresa: www.radcice.eu/inf_zivotni_situace.html


14. Nejdůležitější předpisy

Informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce v sekci Úřední deska / Obecní vyhlášky / Veřejnoprávní smlouvy

- adresa: www.radcice.eu/uredni_deska.html atd.

- adresa: www.radcice.eu/uredni_deska_vyhlasky.html

- adresa: www.radcice.eu/uredni_deska_smlouvy.html


15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 


16. Výroční zprávy podle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Na začátek


Stručný výtah ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Lhůty

- Odkaz na zveřejněnou informaci - 7 dnů

- Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace -  7 dnů

- Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - 7 dnů

- Poskytnutí informace žadateli - 15 dnů

- Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - 10 dnů

- Rozhodnutí o odvolání - 15 dnů

- Upřesnění žádosti o informaci žadatele - 30 dnů

- Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v zákoně nebo mu nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - 30 dnů

- Odvolání proti rozhodnutí - 15 dnů


O informaci může požádat

- každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá.


Informaci poskytne

- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy.


Podání informace povinným subjektem je omezeno

- Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

- Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

- Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

- Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt neposkytne.


Povinný subjekt může dále omezit poskytnutí informace, pokud

- se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

- jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím,

- jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.


Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud

- jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neuklád��, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

- ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

- by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

- tuto informaci získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.


Povinný subjekt dále neposkytne informace 

- o probíhajícím trestním řízení,

- o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

- o plnění úkolů zpravodajských služeb,

- o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

- o činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

- které jsou předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,

- o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.


Písemná žádost

- musí být označena popisem „žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.“, „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod., tj. označena informací, že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

- musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,

- musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště, u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí i elektronická adresa.

- je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronická adresa podatelny není zveřejněna, lze uskutečnit podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

- musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá.


Neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt  žádost posoudí a:

- brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

- v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

- v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.


Odvolání

- Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti (případně pokud povinný subjekt vyhoví žádosti jen zčásti) lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

- Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

- O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

- Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

- Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat, lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.


Stížnost

- Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel.

- Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

- Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

- Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

- O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

- Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

- Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Na začátek

© 2012 Radčice