RADČICE

   OKRES JABLONEC NAD NISOU

 

 

     Vítáme Vás na našich webových stránkách. Chceme Vás seznámit s historií i současností naší krásné vesnice, se zajímavostmi v obci i okolí a vůbec se vším, co lze o tomto malebném kousku kraje říci. Naše obec leží v Jizerských horách, mezi městy Železný Brod a Tanvald. Z kopců nad ní je krásný rozhled po celém kraji. Jsou vidět Krkonoše, část Jizerských hor, Kozákov i Suché skály...      Více...

Historie obecné školy

Zápisy jsou ponechány v původním tvaru, jak byly zaznamenány v kronice.
Pravopis odpovídá době jejich vzniku a nebyl nijak upravován.

První počátky školy Radčické jsou neznámy. Asi koncem minulého století kol r. 1800 vyučovala zde ženská jménem Jiroška. Po ní Karel Ježek, někdy na počátku tohoto století, týž byl chalupníkem a v této své chalupě učil.

Od něho tuto chalupu koupil Jan Urbánek, který v ní učil od r. 1821 až do roku 1858 (nebo 1857?), s přestávkou jednoho roku, a to 1831, kterého roku měl jakés dovolení a za něho vyučoval jeden rok Pavlíček, otec bývalého purkmistra v Železném Brodě. Příjmy Urbánkovy byly následující: 1)obec platila mu nájmu z třídy, za palivo a služné v to počítaje 80 zlatých šajnů, za sýpku 14 zl. šajnů, za zvonění 8 zl. šajnů. Sobotáles platil za slabikanty 2 krejcary, za starší groš, za nejstarší 4 krejcary týdně, průměrná výše sobotáles činila týdně 18 kr. stříbra.

Snad již za tohoto učitele náležela škola Radčická k mateřské škole Jirkovské, neb po odstěhování Urbánka do Kamenice vyučoval mládež Radčickou Kazda, učitel Jirkovský, v létě v Jirkově, pro zimu zřízena v Radčicích expositura, na níž pod dozorem Kazdy vyučovali následující: Kovařík, vysloužilý kaprál (později vyučoval na Spálově), Novotný, rolník Radčický, potom Balatka a Kopal. 

V roce 1867 byla pro osadu Radčickou zřízena samostatná škola, k níž byly přiškoleny čísla samot u "Macků", „Houšť" a "Rokle“, čítající dohromady 13 popisných čísel. Zřízena byla škola jednotřídní a první její učitel byl František Kohoušek a učil zde až do roku 1872. Po něm nastoupil Josef Kvarda, který v r. 1877 zemřel. Do konce roku vyučoval zde Jan Borovička a Josef Louta, učitelé z Jirkova.V roce 1877 nastoupil Václav Vodák, který učil až do roku 1879. Po něm následoval učitel Marek Frant., který učil pouze týden a místa se vzdal, načež ustanoven A. Mádle, který učil do roku 1880. Po něm přišel Josef Urban, který učil do roku 1883. Potom nastoupil Boh. Strašrybka, za jehož působení v r. 1885 prvním lednem rozšířena byla škola ve dvoutřídní. Ruční ženské práce počalo se vyučovati dne 1. ledna r. 1883.

Vysoce slavné c. k. místodržitelství, smluvše se s důstojnou biskupskou konsistoři v Litoměřicích, povolilo dle výnosu ze dne 4. 2. 1867 čís. 5217, aby osada Radčice a některá čísla a sice: 3, 4, 5, 6, 7, 49, 52, 54, 66, 67, 68, 69 a 70, od školy Jirkovské odškoleny byly, aby sobě novou školu zařídily. Následkem toho uzavřel obecní výbor osady Radčické jednohlasně dne 17. 5. r. 1867 by osadě Radčické patřící obecní kapitály se vyzdvihly a obecní pozemky prodaly a tyto peníze by se na zařízení školy věnovaly. Za tou příčinou zakoupila obec dne 30. 5. r.1867 chalupu čís. pop. 27 v Radčicích, s pozemky 213 o” , v ceně 950 zlatých od Antonína Šilhána a tu samou k účelu školnímu zařídila a odevzdala. Prvním učitelem pro tuto školu jmenován a zvolen byl p. František Kohoušek, t. č. podučitel ve Zlaté Olešnici a přišel do Radčic v měsíci dubnu 1867, pak obdržel místo v  Komárově,  odešel tam na počátku měsíce října 1872. Druhým učitelem byl Josef Kvarda, který dne 1. 12. 1872 z Huntýřova do Radčic přibyl.

Následkem zákona ze dne 14. 5. 1869, § 21, přibylo do školy v Radčicích přes 40 % školních dítek, čímž počet ze 70ti přes 100 se zvýšil, a tu se shledalo, že dosavadní školní světnice nepostačuje a ani byt pro učitele ve školní budově postačitelný nebyl a učitel mimo školní budovu bydlel, nahlédlo se, že jest zapotřebí nové školní budovy. I usnesl se obecní výbor, na pokynutí místní školn rady, by dosavadní škola se prodala, by slavná c. k. zemská školní rada o subvenci požádána byla, by i jiné zákonem předepsané kroky se staly, totiž, by vhodný pozemek zakoupen a od příslušné komise ohledán byl, což se vše hlavně přičiněním pana předsedy místní školní rady stalo, přikročeno na jaře roku 1875 ku stavbě nové školy a sice na pozemku čís. parc. 1324, zakoupeném od pánů Antonína a Josefa Kopala.

Stará škola prodána byla p. Josefu Václavů, s podmínkou, že se tam až do skončení stavby učiti bude. Plán a rozpočet ku stavbě nové školy zhotovil pan Frant. Vodseďálek, stavitel v Držkově.

1.

Práce zednické a nádenické

853 zl.

74 kr.

2.

Zednické stavební látky

1 700 zl.

08 kr.

3.

Práce tesařské

283 zl.

28 kr.

4.

Práce kamenická

227 zl.

98 kr.

5.

Práce pokrývačské s látkou

217 zl.

78 kr.

6.

Práce truhlářské, zámeč., sklen., klempířské aj.

829 zl.

99 kr.

Dohromady

4 912 zl.

19 kr.

 

Provedení stavby pronajal pan Ant. Kopal z Radčic. Stavbu prováděl pan František Vodseďálek, stavitel z Držkova. Ještě nebyla škola dokončena a již jí hrozilo veliké nebezpečí. Dne 22. srpna 1875 vypukl v Radčicích o 4té hod. odpol. požár veliký, který ztrávil 11 domovních čísel a tolik stodol, zasáhl i nedokončenou školu a hrozil ji zhubiti. Vhodným a včasným zakročením stalo se, že toliko 6 nových krovů ohořelo.

Ku konci měsíce října 1875 byla stavba nové školy dokončena a dne 8. 11.1875 důstojným panem farářem Václavem Zimou ze Žel. Brodu vysvěcena a školnímu účelu odevzdána. Dne 11. 3. 1876 tato škola od slavné c. k. okresní školní rady v Semilech vyslanou komisí prohlédnuta a všem zákonným podmínkám shledána byla.

Zemská školní rada udělila subvenci 1500 zl. Též veleslavná c.k. zemská školní rada povolila k návrhu c. k. okresní školní rady v Semilech, aby dosavadní expositura v Radčicích počínaje 1. lednem 1876 přeměněna v samostatnou jednotřídní školu obecnou, pro obec Radčickou a vřazuje ji do služného třídy třetí a jmenovanou obec, co do školného do třídy 4té. Učil na ní učitel Josef Kvarda a zemřel 2. 5. 1877, potom Jan Borovička z Jirkova. Správcem byl Václav Vodák, učitel ze Zásady.

 Jak z výkazu dat od r. 1870 – 1888 jest vidno, čítala škola zdejší 100 i více žáků. Byla to tedy krátkozrakost hříšná, která počet tento přehlédla a postavila pro všecky děti učebnu jen jednu a to ještě malou. Proto po dlouhých poradách, ve kterých bylo dosti obtíží, usneseno přistaviti ještě jednu třídu. Nový plán, který vypracoval pan Frant. Vodseďálek, jímž měla býti budova o jedno patro zvýšena, narazil na finanční efekt 5 000 zlatých. Proto vypracován oním stavitelem nový plán na přístavbu druhé třída vedle.

Když se vrátil pan Petr Číla z Ruska, zakoupen od něho pozemek, ve výměře 200 čtverečných metrů, za cenu 100 zlatých. S kopáním základů se začalo 17. 6. 1889. Stavbu řídil pan Josef Kopal, zednický mistr ze Smrčí. Dne 12. září byla hotova a kom. okresní školní rady prohlédnuta a za vhodnou uznána. Rozpočet na stavbu činil 2711 zl. 86 krejc., kterýž stavebním úřadem v Jičíně na 2826 zlatých 55 kr. zvýšen byl. 

Podrobný účet jeví položky následující: 

Přístavba školy smluvena se stavitelem na:

2 450 zl.

00 kr.

Účet stavitelův za vícepráce:

173 zl.

75 kr.

Úhrnem:

2 623 zl.

75 kr.

Z toho bylo sleveno

9 zl.

08 kr.

Dohromady:

2614 zl.

67 kr.

 
 

Oprava nářadí staré třídy

42 zl.

16 kr.

Vydání různá, pozemky, kamna, dlažba dvorku a jiné

340 zl.

73 kr.

Suma:

2 998 zl.

56 kr.

 

Vydání toto se uhradilo výpůjčkou ze spořitelny v České Lípě obnosem 1 500 zlatých a výnosem pivní přirážky od 1. 9. 1885, v obnosu 607 zlatých 96 kr. Zbytek zůstal neuhrazen. 

Celkový účet za školu: 

1. Stavba první třídy

4 912 zl.

19 kr.

2. Přístavba druhé třídy

2 998 zl.

56 kr.

Celkem:

7 910 zl.

75 kr.

 

První subvence od Zemského výboru v Praze

800 zlatých  

Druhá subvence

600 zlatých  

 

Mají tudíž Radčice vzhledem k jiným obcím nejlacinější dvoutřídku, s třídami a byty dosti slušnými. Pumpa v zahradě u školy počala se dělati v dubnu r. 1892 a celkový náklad na ni činil 126 zlatých 75 krejcarů.

Před tím, nežli se vystavěla nová škola, vyučovalo se v domě čís. pop. 27 v Radčicích, za roční nájem 50 zlatých. Druhá třída v domě tom povolena a schválena 26. 8. r. 1884.

Řídící učitel Bohumil Strašrybka nastoupil v Radčicích na školu dne 1. 1. 1883 a jeho choť Růžena, roz. Heroldova za industriální učitelku, též v Jirkově, za roční plat 144 zlatých.  V roce 1895 by ve zdejší dvoutřídní obecné škole 89 žáků a žákyň českých. Řídící učitel byl p. Jan Modroch, třídní učitel p. Jan Kubín. Učitelové působili ve všech spolcích a hleděli o jejich rozkvět. Předsedou místního školního výboru byl pan František Linka, hostinský č.p. 9, který působil o zvelebení koly, pokuď toho zákon žádá.

 Tresty rodičů za nedbalé posílání dětí do školy:

Dne 15. 7. r. 1886 byli vyslýcháni rodiče inspektorem, pro nedbalé posílání dětí do školy. Pokutováno bylo 5 stran a to jeden pokutou pět zlatých. Vězením: 24 hod, 12 hod, 60 hod, 18 hodin, po jednom. Úhrnná pokuta činila pět zlatých a 144 hodin vězení.  

Na začátek

© 2012 Radčice