RADČICE

   OKRES JABLONEC NAD NISOU

 

 

     Vítáme Vás na našich webových stránkách. Chceme Vás seznámit s historií i současností naší krásné vesnice, se zajímavostmi v obci i okolí a vůbec se vším, co lze o tomto malebném kousku kraje říci. Naše obec leží v Jizerských horách, mezi městy Železný Brod a Tanvald. Z kopců nad ní je krásný rozhled po celém kraji. Jsou vidět Krkonoše, část Jizerských hor, Kozákov i Suché skály...      Více...

Stavba nové školy

Zápisy jsou ponechány v původním tvaru, jak byly zaznamenány v kronice.
Pravopis odpovídá době jejich vzniku a nebyl nijak upravován.

Ze soboty na neděli, dne 12. března 1933, o druhé hodině v noci vypukl z neznámé příčiny požár ve zdejší škole a úplně shořela. U požáru pracoval na záchranných pracích místní sbor dobrovolných hasičů.

 Obec byla bez školy, proto zřízena prozatímní škola ve zdejší Sokolovně, kde se počalo vyučovati za týden po požáru a to jedna třída dopoledne a druhá odpoledne.

Budova školy byla pojištěna u pojišťovny "Čechoslavia“ v Praze na obnos Kč 80 000.- a požární náhradu obec obdržela cca Kč 39 000.-  Zařízení pojištěno u První české vzájemné pojišťovny v Praze na Kč 50 000,- a požární náhrada činila Kč 3 200.-

 Nyní nastala otázka, kde se má nová škola stavěti, zda na starém, nebo novém místě a to co možno nejlevněji, aby se obec nezatížila velkým dluhem.  Po několika schůzích a poradách obecního zastupitelstva bylo rozhodnuto, aby se nová škola stavěla na novém místě a sice na obecním pozemku pod hřbitovem. Pozemek ten obec koupila před málo roky od Josefa Lišky. Proto zdivo ze shořelé školy zbouráno, cihly očištěny a pokuď budou k potřebě, použijí se na stavbu školy nové. Práce tyto konali zdehší nezaměstnaní za poukázky ze státní stravovací akce.

 Plány na novou školu zhotovil pan Vondra, architekt z Velkých Hamrů.

 Nabídky na stavbu školy podali stavitelé:

 Kousal, Železný Brod    327 061,40 
 Kriš, bez krytiny    280 868,60
 Ressl Josef, Držkov 316 895,10
 Rezler Otto, Železný Brod  286 390,50       
 Hozda, Velké Hamry     288 124,00
 Červinka Josef, Šenkelhán      291 313,76
 Vondra, Velké Hamry  311 253,55
 Mečíř, Plavy, tesařské, el.práce  34 629,25

 Stavba školy pak zadána ve schůzi obecního zastupitelstva po delším jednání p. Josefu Červinkovi, staviteli ze Šenkelhánu, za Kč 205 000.- K tomu se mu přidal všechen materiál ze shořelé školy, cihly, kámen,který dovezli na staveniště zdejší majitelé povozů, dále úplně vykopané základy, které vykopali místní nezaměstnaní. Tedy stavitel měl vše připraveno, že mohl ihned začíti se zděním základu

 Se zděním základu započato 7. června r. 1933 a stavbyvedoucím byl p. J. Líbal z Tanvaldu. V červnu konána slavnost položení základního kamene. Tuto neděli byl špatný čas, pršelo od rána. Proto slavnost konána v místní Sokolovně a jenom poklepy byly na staveništi. Do základního kamene, který má na škole letopis rok 1933, byl vložen ve skleněné rouře pamětní spis podepsaný Obecním zastupitelstvem, místní školní radou a více občany, dále vlo��eny do něho kovové peníze z této doby. Opis pamětního spisu je ve školní kronice.

 Stavba školy rychle pokračovala tak, že již dne 24. září r. 1933 byla dostavena a konala se toho dne slavnost otevření nové školy. Seřazení průvodu na silnici proti lípě „Svobody“. V průvodu byly školní děti, obecní zastupitelstvo, místní školní rada, zástupci úřadu, vládní rada Okresního úřadu v Semilech, školní inspektor z Jilemnice, učitelé, hosté, hudba, spolky: V krojích: zdejší Sbor dobrovolných hasičů 14, zdejší Sokol 8, sbor hasičů Zásada 4, sbor Horské Kamenice 8, Sokol a legionáři z Jílového a zdejší legionáři. Průvod vyšel kolem druhé hod. odpoledne. Uvítací řeč pronesl p. Václav Hujer, obecní starosta a předčítá obdržené listy. Slavnostní řeč proslovil pan učitel Karel Dubský, učitel v Pěnčově. Dále měli proslovy pp. předseda Okresního úřadu v Semilech, školní inspektor, učitelé Brunclík, Beneš, Švagerka. Za místní školní radu v Držkově p. Josef Bouček.

Pan  stavitel Červinka s proslovem odvádí klíče od nové školy starostovi obce, který je předal předsedovi místní školní rady Františku Vítovi, který je dále předal p. řídícímu učiteli Rubešovi, ten pak novou školu otevřel a následovala prohlídka školy. Slavnostní zahrada byla u školy, kde měly děti národní tance, cvičení a hry, dále tam byly pivnice, kavárna, cukrář, uzeniny, trafika, kolo štěstí, střelnice a jiné zábavy. Bylo v ten den podmračno, ale nepršelo. Večer toho dne se konala taneční zábava ve zdejší Sokolovně.

 Vyučovati pak v nové škole se počalo počátkem října 1933.

 Na stavbu školy chybějící obnos peněz se obec vypůjčila od „Kampeličky“ z Jílového. Tak obec postavila poměrně levně krásnou školu, s velkými učebnami, pěknými slunnými byty pro učitele, s bytem pro školníka, školní dílnu, kabinet a dvě místnosti pro Obecní úřad. Za školníka pak v obecní schůzi zvolen ze tří nabídek Karel Koňák ml. z Radčic čp. 13.

 Poznámky z dalších let:

 Učitelé v Radčicích:  Roku 1936 – 7 na zdejší obecné škole vyučovali učitelé Václav Rubeš, řídící učitel, a do prázdnin 30. 6. 1936 Hugo Slezák, třídní učitel. Od 1. 9. 1937 Václav Rubeš, řídící, a do 30. 11. 1936 V. Holubec, třídní učitel. Od 1. 12. 1936 nastoupila za Holubce za třídní učitelku Anna Crhova z Nové Paky a učila zde do prázdnin 30. 6. 1937, potom přeložena do Loužnice. Od 1. 9. 1937 Václav Rubeš, řídící, a slečna Vlasta Faiklová z Jičína za třídní učitelku. Náboženství československé vyučovala zde pí Vondráčková z Držkova a náboženství českobratrské Jan Dušek, farář ze Železného Brodu. Ruční práce pí Ludvíková z Loužnice, po ní Věra Vašátkova ze Semil.

 Na zdejší škole vyučují v roce 1938 učitelé: Václav Rubeš, řídící, sl. Vlasta Feiklová, třídní učitelka z Jičína. Československé náboženství vyučuje pí Vlasta Vodseďálková z Držkova, českobratrské vyučuje p. Jan Dušek ze Železného Brodu. Ruční práce vyučuje pí Kocourova z Jílova. Náboženství katolickému se již ve zdejší škole po několik roků vůbec nevyučuje.

Na začátek

© 2012 Radčice